NYHET

Alla lärare borde få lärarbonus

Det är viktigt att kommunen behandlar anställda inom samma yrkesgrupp likvärdigt och begripligt. Även gymnasielärarna och kulturskolelärarna borde få en lärarbonus!

Alla lärare borde få en bonus!

Lagom till jul 2023 fick lärare i grundskolan en lönebonus, vilket vi socialdemokrater välkomnade. Detta som en engångssatsning i bristen på välbehövliga, permanenta lönesatsningar från högerstyret. Däremot står det klart att alla kommunens lärare inte omfattades på lika villkor. Exempelvis fick inte gymnasielärare och kulturskolans lärare någon bonus. Vi socialdemokrater tycker det är en självklarhet att alla lärare ska bemötas med utgångspunkt i kommunens värdegrund om allas lika värde - oavsett vilken nämnd som är deras huvudsakliga uppdragsgivare. Det är viktigt att kommunen behandlar anställda inom samma yrkesgrupp likvärdigt och begripligt. Norrtälje ska vara en kommun som skickliga lärare söker sig till – inte bort från.


Vi beklagar högerstyrets låga intresse av att gå vidare med en lärarbonus för alla lärare, och den bristfälliga samordningen som riskerar att skada förtroendet för Norrtälje kommun som arbetsgivare. I utbildningsnämnden valde ordförande att ta bort vårt förslag om lärarlönebonus från dagordningen, trots att förvaltningens färdiga utredning låg på bordet. I kultur-och fritidsnämnden fördes det till protokollet med att ”ordförande svarar att det inte finns någon sådan plan från styrets sida”, och i kommunstyrelsen är det under fortsatt beredning.

Vi har två uppmaningar till högerstyret:

  • Gör en rättvis utbetalning av lärarlönebonus till alla lärare. Det är fullt möjligt som en engångssatsning med kommunens överskott.
  • Satsa på ett permanent lärarlönelyft kommande år. Vi behöver konkurrenskraftiga lärarlöner för att nå målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Ska Norrtälje bli en bättre skolkommun måste vi lyckas rekrytera och behålla skickliga lärare. Då behöver våra lärare ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en trygg skola med studiero. Att stärka läraryrket är en av kommunens viktigaste uppgifter framåt.

Norrtäljes lärare ska värderas högt och mötas med respekt. Det handlar om en prioritering vi socialdemokrater gör.

Robin Andersson (S), 2:e vice ordförande utbildningsnämnden

Ulrika Falk (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

Johannes Salo (S), 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden