Budget 2025

Socialdemokraternas budgetförslag för 2025 tar ansvar för Norrtälje kommun, dess finanser och verksamheter. Vi fortsätter att sätta förskola, skola och äldreomsorg först, och vi tar tag i samhällsproblem här och nu samtidigt som vi säkrar vår framtida tillväxt. Totalt innebär vårt budgetförslag 40 miljoner kr mer till välfärden än högerstyret!

Ulrika Falk och Olle Jansson

Ulrika Falk (S) och Olle Jansson (S)

Våra satsningar

Våra viktigaste satsningar i budgeten är:

 • Vi satsar 10 mnkr mer på skolan än högerstyret för att stärka elevhälsan och utöka det skolsociala teamet, anställa fler vuxna i skolan och göra ytterligare lönesatsningar för lärare, barnskötare och fritidslärare.
 • Vi satsar 30 mnkr mer på äldreomsorgen än Högerstyret för att stärka KSON:s ekonomi, undvika underskott samt möjliggöra bättre villkor för personalen inom omsorgen.
 • Vi anställer en samordnare för välfärdsbrottslighet för att säkerställa att våra skattepengar inte hamnar i kriminellas fickor och för att stärka arbetet i alla nämnder. (0,5 mnkr)
 • Vi startar ett klimatkontor för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete (1 mnkr)
 • Vi utökar antalet platser på vuxenutbildningen (1,5 mnkr)
 • Vi inrättar en Fritidsbank (2,6 mnkr) och ökar antalet avgiftsfria lovaktiviteter (0,5 mnkr)
 • Vi ökar det förebyggande arbetet och kontrollen mot miljöbrottslighet (0,5 mnkr)
 • Vi återinför sommarjobbsgarantin och inför en sommarjobbsmässa (2 mnkr)

Vi fortsätter sätta välfärden först

Välfärden går igenom en kostnadskris, och nuvarande ökning av skatter och statsbidrag innebär reala minskningar. I det läget måste vi prioritera. Vi måste ta ansvar för varje skattekrona. Samtidigt är det oerhört viktigt att välfärden inte används som krockkudde. Därför prioriterar Socialdemokraterna förskolan, skolan och äldreomsorgen först i vår budget för 2025. Vi lägger en budget som inte leder till stora besparingar för kommunens kärnverksamheter - utan i stället säkrar vi välfärden med 40 miljoner kr mer än högerstyret.

Vår budget prioriterar mer resurser till skolan och förskolan. Vi vill ha fler vuxna i skolan och låta lärarna vara lärare. Stöket i skolan ska bort, och alla ska kunna känna studiero. Eleverna ska vara i skolan, annars kommer de inte lyckas nå sina kunskapsmål. Slitna skollokaler ska rustas upp. Därför ökar vi resurserna till skolan och förskolan med 61 miljoner kr, 10 miljoner kr mer än högerstyret. Det är sjunde året i rad som Socialdemokraternas budgetförslag prioriterar mer resurser till våra förskolor och skolor än högerpartierna i Norrtälje kommun.

Vår budget prioriterar en trygg äldreomsorg. Norrtälje kommuns äldre ska bemötas med respekt och erbjudas en god äldreomsorg. De anställda inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt jobb, men de behöver fler kollegor och bättre arbetsförhållanden. Högerstyret i vår kommun har i många år underfinansierat äldreomsorgen. Det är ohållbart. Därför satsar vi 30 miljoner kr mer än högerstyret, för att säkra äldreomsorgen.

Vår budget tar ansvar för kommunens ekonomi. Starka finanser är en förutsättning för att Norrtälje ska hålla ihop och kunna möta tuffa tider tillsammans. Bara genom att ha ordning och reda i kommunens ekonomi, kan vi förhindra att ekonomiska kriser leder till nedskärningar i välfärden som drabbar barnen på förskolan, eleverna i grundskolan och gymnasiet och våra invånare med behov av omsorg. Varje åtgärd i vår budget är finansierad. Vi avsätter medel för eventuella volymförändringar och ökar även budgeten för KS oförutsedda kostnader jämfört med tidigare år. Det budgeterade överskottet är 2%.

Barn och ungas framtid

I Socialdemokraternas Norrtälje sätter vi våra barn och unga först. Att ge dem rätt nycklar och förutsättningar för att lyckas är vårt högst prioriterade målområde, och vi vet att om våra barn och unga lyckas så lyckas Norrtälje kommun. Investeringarna i våra barn och unga får aldrig stå tillbaka, oavsett konjunkturläge. Kostnadskrisen i skolan är mycket oroande och neddragningar riskerar att få konsekvenser för en lång tid framöver. Skolan är på många sätt grunden för vår samhällsgemenskap, där barn och unga är del av ett större sammanhang, rustas för vuxenlivet och får förutsättningar att uppfylla sina drömmar. I det här svåra ekonomiska läget, där många föräldrar har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, är skolan ännu viktigare.

Därför vill vi:

 • Rusta upp slitna och otrygga skollokaler i hela kommunen
 • Anställa fler vuxna i skolan för att stärka tryggheten och låta lärarna vara lärare.
 • Stärka barn och ungas psykiska hälsa och se till att öka skolnärvaron bland eleverna
 • Införa en sommarjobbsgaranti och starta en sommarjobbsmässa så att alla ungdomar får en bra start på yrkeslivet
 • Erbjuda gratis skolfrukost i fler skolor i Norrtälje kommun
 • Erbjuda avgiftsfria lovaktiviteter med lunch

Jobb, tillväxt och hållbar utveckling

Fler i arbete och växande företag är grunden för att klara välfärden framåt. Vi behöver bli fler som arbetar i Norrtälje och både välfärden och näringslivet måste lyckas med kompetensförsörjningen. Därför är det oroande att bostadsbyggandet har tvärnitat och att vi nu har den lägsta befolkningsutvecklingen på 10 år. Samtidigt ser vi hur vi tappar i rankingar av företagsklimatet och att antalet konkurser har ökat. Vi behöver sätta fart på utvecklingen i Norrtälje kommun igen! Vi har också ett ansvar i att se till att vår tillväxt och utveckling är hållbar för framtida generationer. Vi har ett behov av fler kunskapsintensiva företag i vår kommun, och vill vara ett självklart val för de unga familjerna. Inflyttningen av nya roslagsfamiljer kommer vara avgörande för vår kommuns hållbara utveckling och säkra vår plats som Sveriges bästa kommun. De som tidigare stod långt från arbetsmarknaden riskerar nu att möta en ännu brantare uppförsbacke i lågkonjunkturen. Vi behöver mota utanförskapet i grinden och skapa fler, hållbara jobb i Norrtälje kommun. Den helt nödvändiga klimatomställningen ska genomföras så att utsläppen pressas ned och framtidens investeringar, bostäder och jobb hamnar i vår fantastiska kommun.

Därför vill vi:

 • Införa kommunala resursjobb för de som står längst från arbetsmarknaden
 • Bygga bort bostadsbristen, och skapa bostadsområden för livets alla skeden
 • Verka för fler företagsetableringar och utbildningar för att möta deras behov
 • Starta ett klimatkontor i kommunen för att växla upp takten i klimat, miljö- och hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter och i näringslivet.

En välfärd i framkant

Det trygga samhället ska finnas där för dig när du behöver det. Det ska vara lika tryggt att växa upp som att åldras i Norrtälje kommun. Välfärden ska vara lika tillgänglig för alla. Din bakgrund eller var du bor ska inte påverka dina möjligheter till att få en välfärd i världsklass. Vi behöver därför förstärka äldreomsorgen och utveckla vår unika vård- och omsorgsmodell, Norrtäljemodellen. De senaste årens underfinansiering av äldreomsorgen har satt verksamheterna under stor press. Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger.

Därför vill vi:

 • Bekämpa välfärdsbrottsligheten
 • Ta fram en handlingsplan för att personalen inom vården och omsorgen får bättre arbetsvillkor och fler kollegor
 • Stärka den sammanhållna och nära vården och omsorgen för äldre genom ökat samarbete istället för konkurrens
 • Norrtälje ska vara i framkant för användningen av ny välfärdsteknik
 • Införa ett tak för hur många olika personal en brukare ska möta i sin omsorg

En trygg och sammanhållen kommun

Socialdemokraternas mål är en trygg kommun som håller ihop, där klyftorna mellan människor, mellan orter och mellan stad och land minskar. Alla, oavsett var man bor, ska känna en trygghet i sitt hem och i sin närmiljö. Vi vill att det ska bli ännu mer attraktivt att bo och verka i hela Norrtälje kommun, och att alla ska ha samma rätt till samhällsservice och välfärd oavsett var i kommunen man bor. Var du bor och var du föds ska inte få avgöra din tillgång till goda skolor, trygg äldreomsorg och goda kommunikationer.

Därför vill vi:

 • Göra det enklare att bo och verka i hela kommunen med utbyggd infrastruktur och fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen
 • Fullfölja bredbandsutbyggnaden i hela kommunen
 • Satsa på ökad trygghet och brottsförebyggande arbete så att alla känner sig trygga i sin närmiljö
 • Stärka Norrtälje kommuns rika föreningsliv för ökad trygghet och stärkt folkhälsa